Odbor životního prostředí

 • Zásah do významného krajinné prvku
 • Ochrana krajinného rázu
 • Kácení dřevin rostoucí mimo les
 • Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF
 • Rozhodnutí o stanovení výše odvodu za trvalé nebo dočasné odnětí zemědělské půdy
 • Souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady
 • Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Vyjádření vodoprávního úřadu
 • Žádost o udělení souhlasu vodoprávního úřadu
 • Stavba vodního díla
 • Povolení odběru vody z vodního toku
 • Povolení odběru vody ze stávající studny
 • Povolení stavby čistírny odpadních vod (ČOV) včetně vypouštění předčištěné vody z ČOV
 • Povolení stavby studny (včetně odběru vody z ní)
 • Stavba vodní nádrže (rybníka, mokřadu atd.)
 • Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa (umístění stavby na lesním pozemku)
 • Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
 • Souhlas s dělením lesních pozemků
 • Oznámení organizované nebo sportovní akce v lese
 • Licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře
 • Vydání loveckého lístku
 • Vydání rybářského lístku
 • Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev
 • Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší

  Popis odboru

  Formuláře

  Dokumenty

  Kontakty

  Objednat na úřad

  Úřední hodiny

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.